Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

(Diagnostiniai ir standartizuoti testai)

 

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

2 ir 4 klasių mokinių pasiekimų įvertinimui yra naudojami Nacionalinio egzaminų centro projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokyklose kūrimas“ II etapo metu sukurti pradiniam ugdymui skirti testai: skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo ir kalbos sistema), matematikos ir pasaulio pažinimo (rašo tik 4 klasių mokiniai).

Taip pat  naudojami klausimynai, kurių duomenimis apskaičiuojami tokie rodikliai kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis. Mokinių klausimynai sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Klausimyno pavyzdį rasite adresu:  www.nec.ltDėl mokinių klausimyno panaudojimo būtinas mokinių tėvų/globėjų sutikimas.

2019 metų testavimo tvarkaraštis:

2 klasė:

Nurodyto dalyko/ugdymo srities testas Testo pildymo trukmė Testavimo data ir laikas
Rašymas, 1 dalis (teksto kūrimas) 45 min.* Balandžio 16 d. 09.00 val.
Skaitymas 45 min.* Balandžio 18 d. 09.00 val.
Matematika 45 min.* Balandžio 30 d. 09.00 val.
Rašymas, 2 dalis (kalbos sistema) 45 min.* Gegužės 3 d. 09.00 val.

* Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.

4 klasė:

Nurodyto dalyko/ugdymo srities testas Testo pildymo trukmė Testavimo data ir laikas
Rašymas 45 min. Balandžio 16 d. 09.00 val.
Skaitymas 45 min. Balandžio 18 d. 09.00 val.
Matematika 45 min. Balandžio 30 d. 09.00 val.
Pasaulio pažinimas 45 min. Gegužės 3 d. 09.00 val.

Apie nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimą daugiau informacijos rasite: www.nec.lt

 

Standartizuotų testų taikymo mokykloje 2018 metais 4 klasių ataskaita (žiūrėti).

Standartizuotų testų taikymo mokykloje 2017 metais ataskaita (žiūrėti).

Standartizuotų testų taikymo mokykloje 2016 metais ataskaita (žiūrėti).

Standartizuotų testų taikymo mokykloje 2015 metais ataskaita (žiūrėti).

Standartizuotų testų taikymo mokykloje 2014 metais ataskaita (žiūrėti).

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Boguckienė

Tel. 8 (5) 215 4963, el.p. info@filaretu.vilnius.lm.lt