Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Projektas "Pradinio ugdymo tobulinimas"

Projekto tikslas - sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.

Projektas "Pradinio ugdymo tobulinimas" finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonę "Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas" ir yra skirtas įgyvendinti programos "MTP plius" uždavinį "Stiprinti švietimo įstaigų darbuotojų kompetenciją ir motyvaciją numatytose srityse per inovatyvių mokymo metodų, ugdymo formų taikymą, panaudojant veiksmingas kvalifikacijos tobulinimo, bendradarbiaujančių mokyklų tinklų modelius bei modernias IKT".

Siekiant projekto tikslo, projekto veiklos bus organizuotos dviem pagrindinėmis kryptimis: tobulinant pedagogų kvalifikaciją ir turtinant mokymo(si) bei metodinę bazę. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui bus panaudota kitų projektų patirtis ir produktai, sukurtos naujos kvalifikacijos tobulinimo programos, metodinė medžiaga bei mokymo(si) priemonės, kurios mokyklos pedagogams suteiks žinių, didins jų motyvaciją ir padės plėtoti gebėjimus taikyti metodus, ugdančius mokinių kūrybiškumą, praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2011 m. spalio 10 d. iki 2014 m. spalio 9 d.

Apie projektą daugiau informacijos rasite: www.upc.smm.lt