Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Ugdymo organizavimas 2015-2016 mokslo metais

* Mokyklos 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pradinio ugdymo planas sudaromas vadovaujantis  Bendrąja programa, Bendruoju ugdymo planu, pradinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir kitą mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei mokyklos strateginiu planu.

* Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 32 savaitės. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę.

* Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi kitų metų rugpjūčio 31 d.

* Pamokos trukmė 1-oje klasėje - ne ilgesnė kaip 35 minutės, 2 - 4-ose klasėse - ne ilgesnė kaip 45 minutės.

* Ugdomojo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos: rudens atostogoms - 7 kalendorinės dienos, žiemos atostogoms - 14 kalendorinių dienų, pavasario - 7 kalendorinės dienos.

* Papildomoms atostogoms skiriama 10 mokymosi dienų (du kartus per metus).

* 10 ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Ši veikla yra ugdymo proceso dalis, ja siekiama Bendrojoje programoje numatytų ugdymo tikslų. Sportinei veiklai skiriamos 4 ugdymo dienos.

* Bendroji programa įgyvendinama vadovaujantis joje nustatytomis bendrosiomis ugdymo nuostatomis ir prin* Paskelbus ekstremalią padėtį, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo, taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Dėl ugdymo proceso koregavimo sprendimus priima mokyklos direktorius. Apie priimtus sprendimus informuoja mokyklos tarybą, savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.

* Dorinio ugdymo organizavimas:

  • tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tikybą;
  • mokykloje nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių;
  • dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų (globėjų) parašytą prašymą. Keisti galima tik pasibaigus mokslo metams. Prašymą pateikti iki rugpjūčio 30 d.

* Užsienio kalbos mokymo organizavimas:

  • pirmosios užsienio kalbos mokoma antraisiais-ketvirtaisiais pradinio ugdymo programos metais;
  • tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš mokyklos siūlomų Europos kalbų (anglų, vokiečių).
  • užsienio kalbai mokyti visose 2-4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per savaitę.

* Socialinio ir gamtamokslinio ugdymo organizavimas:

  • gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama ½ pasaulio pažinimo dalykui skirto ugdymo laiko. Ugdymo veiklos organizuojamos ugdymą tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (mokyklos bandomajame sklype, mokyklos dendrologiniame take, miške, parke) aplinkoje, laboratorijose;
  • socialiniams gebėjimams ugdytis dalis (1/4) pasaulio pažinimo dalyko laiko skiriama ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje;

* Matematinį ugdymą organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi Bendrosios programos matematikos dalyko programa, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų TIMSS 2011  m. rezultatais ir rekomendacijomis. Naudojamos informacinės komunikacinės technologijos: skaitmeniniai projektoriai, interaktyvios lentos,  APPLE kompiuteriai, skaitmeninės mokomosios priemonės.

* Kūno kultūrai skiriamos 2 ugdymo valandos per savaitę ir 1 ugdymo valanda choreografijai.

* Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Bendrojo ugdymo programose dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarka ir Bendrąja programa.

* Mokinių pasiekimai ir pažanga fiksuojami BFT Veritus informacinėje sistemoje.

* Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.

* Neformaliojo švietimo grupėje minimalus mokinių skaičius – 12.

* Kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertinamas ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikis, prireikus tikslinama mokslo metų pradžioje ir atsižvelgiant į poreikius siūlomos neformaliojo švietimo programos.

* Mokyklos Vaiko gerovės komisija vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 (Žin., 2011, Nr. 122-5771), nusprendžia dėl specialiųjų ugdimosi poreikių turinčių mokinių mokymosi krūvio, specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimo, ugdymosi aplinkos pritaikymo, aprūpinimo ugdymui skirtomi techninės pagalbos priemonėmis ir specialiosiomis mokymo priemonėmis ir pan.

(Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas)