Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45, 8 602 00204,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis - organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos Vaiko gerovės komisijos pirmininkė -  direktorė Nijolė Malinauskienė, tel. (8 5) 215 49 63, el. p. nijole.malinauskiene@filaretai.lt

Logopedas - Indrė Kovalenkovė, el.p. indre.kovalenkove@filaretai.lt

Logopedas visapusiškai tiria ir įvertina vaiko kalbą. Rengia individualias ir grupines korekcines pratybas, šalinant įvairius kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. Teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku. Šviečia tėvus (globėjus), mokytojus vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos gebėjimų ir mokymo klausimais. Renka duomenis apie vaikus, turinčius kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, teikia metodinę pagalbą įstaigos specialiojo ugdymo komisijos nariams.

Darbo laikas: I-13.00-16.00; II-12.00-17.00; III-13.00-16.00; IV-12.00-16.00; V-8.50-11.50; Konsultacijų laikas: I - 12.00-13.00;

Specialusis pedagogas - Laima Burneikienė, tel. 852154963, el. p. laima.burneikiene@filaretai.lt

Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi veiksmingumą mokykloje.

Specialiosios pedagogės veiklos kryptys:

  • atlieka mokinių pedagoginį vertinimą, nustato jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir atitikimą ugdymo programoms;
  • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti dalyko programas.
Mokytojai, tėvai gali kreiptis į specialiąją pedagogę, jei:
  • iškyla mokinio ugdymo sunkumų ir (ar) mokinio pasiekimai neatitinka bendrosiose programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio;
  • reikia pagalbos pritaikant bendrąsias programas, individualizuojant programas, parenkant mokiniams mokymo medžiagą, būdus ir metodus, mokymo priemones;
  • mokinys užmiršta, kas užduota, nuolat pamiršta ką nors atsinešti;
  • patiria sunkumų skaitydamas, rašydamas, skaičiuodamas;
  • sunkiai įsimena, išmoksta mokomąją medžiagą.

Darbo laikas: I-8.00-12.00; III-8.00-13.00; Konsultacijų laikas: I-12.00 -13.00;

Psichologas - Gražina Dokurno, tel.: (85) 215 49 63 el.p. grazina.dokurno@filaretai.lt

Rūpinasi mokinių psichine sveikata ir reikalingu psichologinių mokymo sąlygų sudarymu. Vertina mokinio (vaiko) raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines asmenybės ir mokymosi problemas, vaiko brandumą mokyklai. Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus), mokytojus pedagoginės pagalbos teikimo, mokymo organizavimo, psichologinių asmenybės ir mokymosi problemų prevencijos ir jų sprendimo klausimais. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas.

Darbo laikas:  I-V nuo 8.00 iki 16.30 ir kontaktinės valandos I-V nuo 9.00 iki 13.30.

 

Socialinis pedagogas – Gabrielė Bartkienė, tel.: (85) 215 49 63 el. p. gabriele.bartkiene@filaretai.lt

Socialinio pedagogo veiklos tikslas - padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai. Kitas darbuotojo funkcijas rasite čia: socialinio pedagogo pareigybių aprašymas.

Darbo laikas: I-IV 7:30-12:00

Vaiko gerovės komisijos sudėtis ir darbo organizavimo tvarkos aprašas.

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas.

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas.

 

Dėl individualaus konsultavimo kreiptis iš anksto. Daugiau informacijos rasite čia.