Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45, 8 602 00204,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Veiklos įsivertinimas

Veiklos kokybės įvertinimas

2012 m. sausio 16–19 dienomis mokykloje vyko Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išorinis veiklos vertinimas. Vizito tikslas – mokyklos veiklos kokybės išorinis vertinimas.Vizito metu stebėtos 47 pamokos bei logopedinės, specialiojo ugdymo pratybos, neformaliojo švietimo veikla, gilintasi į mokinių, mokytojų ir specialistų veiklą pamokose, mokyklos vadovų, klasių auklėtojų ir aptarnaujančio personalo darbą. Vizito metu kalbėtasi su bendradarbiaujančių institucijų (Ugdymo plėtotės centro ir Goethe’s instituto) atstovais, Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, metodine grupe, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupe, Vaiko gerovės komisijos nariais, mokyklos darbuotojais, mokiniais. Analizuota mokyklos veikla, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentai. Vertinant mokyklos veiklos kokybę, naudotasi Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijose aprašytais bendrojo lavinimo mokyklos veiklos rodikliais.

Išvados apie mokyklos veiklos kokybę:

Stiprieji veiklos aspektai:

 1. Stiprų identitetą formuojantys bendruomenės santykiai (1.1.3., 1.1.4.).
 2. Kryptinga, mokyklos pažangą skatinanti projektinė veikla (1.2.3.).
 3. Išskirtiniai, teigiamą įvaizdį formuojantys mokyklos ryšiai (1.4.).
 4. Paveikus dvikalbis mokinių ugdymas (2.1.1., 2.1.3.).
 5. Bendruomenės poreikius atitinkantis neformalusis švietimas (2.1.5.).
 6. Neakademiniai mokinių pasiekimai (3.2.2.).
 7. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.).
 8. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas (4.3.1.).
 9. Bendradarbiavimą skatinanti tėvų švietimo politika (4.5.2.).
 10. Lyderystę skatinantis vadovavimas mokyklai (5.2.).

Tobulintini veiklos aspektai:

 1. Į pamatuojamą veiklos rezultatą orientuoto mokymosi uždavinio formulavimas (2.2.1.).
 2. Mokymo(-si) veiklos diferencijavimas (2.5.2.).
 3. Vertinimo pamokose formos ir būdai (2.6.2.).
 4. Mokymosi pasiekimų ir pažangos matavimas, siejant su mokymosi uždaviniu pamokoje (3.1.1.).
 5. Patalpų išplėtimas mokyklos bendruomenės poreikiams tenkinti (5.5.3.).

* tema arba veiklos rodiklis pagal Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašo 2 priedą (Žin., 2009, Nr.40-1517).