Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45, 8 602 00204,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Projektas "Aš - Lietuvos pilietis!"

Porjektas "Aš - Lietuvos pilietis!" startuoja 2021 m. sausio 1 d. Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo 2021 m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d., numatomas tęstinumas.

Tikslas ir uždaviniai: Šiuolaikinių informacinių technologijų pagalba pasiekti nepasiekiamus ir auginti aktyvų ir sąmoningą Lietuvos pilietį.

  1. Paaiškinti pagrindines sąvokas susijusias su demokratinės valstybės ir visuomenės gyvenimu.
  2. Remdamiesi įvairiais šaltiniais susipažįsta su Lietuvos valstybės istorija.
  3. Auginti meilę savo valstybei: branginti, tikėti Lietuva ir ja didžiuotis.
  4. Padėti pagrindus patriotinėms nuostatoms ugdyti.
  5. Įtvirtinti pagrindinius valstybės simbolius.

VDM veiklos vyksta visose mokyklos klasėse. Pilietinis ugdymas pradinėje mokykloje – svarbi bendrojo ugdymo dalis, apimanti ne vien mokymo(si) turinį, bet ir visą mokyklos gyvenimą: jos mikroklimatą, ugdymo proceso organizavimą, neformalųjį ugdymą, mokyklos bendruomenės narių santykius, ryšius su vietos bendruomene. Socialinis-pilietinis ugdymas grindžiamas savęs paties ir kitų žmonių pažinimu ir pripažinimu, tolerancija, istorinės bei geografinės aplinkos tyrinėjimu, tautiškai ir pilietiškai aktyvia elgsena. Žmogaus socialumą, pilietiškumą, patriotizmą, įsipareigojimą savo artimiesiems, bendruomenei ir Tėvynei lemia asmens vertybių sistema. Šiuo projektu siekiame ugdyti šias vaikų vertybines nuostatas:

• nusiteikimą būti jautriam, atjaučiančiam bei pasirengusiam padėti klasėje, draugų grupėje, šeimoje ir santykiuose su artimaisiais;

• nuostatą asmeninius santykius, bendravimą ir bendradarbiavimą grįsti savitarpio supratimu, tarimosi ir susitarimo dvasia, taikiai spręsti iškylančius nesutarimus ir konfliktus;

• tolerantišką požiūrį į skirtybes: išvaizdos, pomėgių, gebėjimų ir kitus skirtumus;

• sąžiningumą, pareigingumą bei atsakomybę; pagarbų, tausojantį santykį su gamtine ir kultūrine aplinka; pagarbą savo tautos tradicijoms, religijai, kultūros paveldui;

• meilę gimtajam kraštui, pasiryžimą savo darbu prisidėti prie gimtojo krašto pažangos.

Esant sudėtingai situacijai dėl pandemijos, moksleiviai netenka galimybių vykti į edukacines išvykas ir susipažinti su Lietuvos istorija, tautiškumo puoselėjimu bei socialiniais bendruomenės projektais. Mokyklos iniciatyva, panaudoję šiuolaikinių informacinių technologijų galimybes, rengsime vaikams virtualias ekskursijas į Lietuvos istorijos ir valstybingumo muziejus, tautinio paveldo muziejus, svarbias Lietuvos istorijai vietas. Šios veiklos yra tęstinumas ir pagilinimas žinių, kurias vaikai mokosi pamokų metu.

Projekto partnerė - gidė Jūratė Petrušytė.