Tel. (8-5) 215 49 63, (8-5) 215 47 45, 8 602 00204,   el. p. rastine@filaretu.vilnius.lm.lt

Projektas "Aš galiu!"

2017 m. spalio mėn. Vilniaus Filaretų pradinė mokykla laimėjo Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus švietimo pažangos centro "Mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo"  projekto konkursą, kurio lėšos bus skirtos  2017-2018 mokslo metų prioriteto "Mokinio individualios pažangos vertinimo stiprinimas" įgyvendinimui.  Mokykloje vykdomo projekto "Aš galiu!"  tikslas - tobulinti individualios mokinių pažangos vertinimo sistemą pasaulio pažinimo pamokose, siekiant pagerinti socialinio ir gamtamokslinio ugdymo pasiekimus. Šio projekto tikslams įgyvendinti mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vaikų menine studija "Diemedis". Abiejų mokyklų kompetentingi mokytojai sieks parengti kokybišką, efektyvią ir naudingą mokinių inidividualios pažangos vertinimo sistemą. Mokyklose bus įdiegta virtuali platforma „Aš galiu!”, skirta vertinti ir įsivertinti mokinių gebėjimus ir kompetencijas. Projektas finansuojamas iš Vilniaus miesto savivalybės biudžeto lėšų.

Siekiant gerinti ugdymo kokybę, tobulinti ugdymo procesą, gerinti mokinių pasiekimus planuojamas projekto tęstinumas. Bendradarbiaujant su partneriais, sėkmės atveju, toliau tobulinsime individualios mokinių pažangos vertinimo sistemą, ją pritaikydami kitiems mokomiesiems dalykams (lietuvių k., matematikai, užsienio k., muzikai, šokiui ir t.t).

Projekto vadovė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Boguckienė, tel.: 8 (5) 215 4963, el.p.: info@filaretu.vilnius.lm.lt